Kungälvs kommun

RSS-nyheter

 • Vattenskador i Ulvegärde förskola – stängd tillsvidare
  av Kundcenter 2019-08-12 kl. 14:38

  I veckan kommer barnen på Ulvegärde förskola att få vara på de närliggande förskolorna istället. Nästa vecka planerar vi för att förskolans verksamhet ska kunna vara i en tidigare förskola i Kareby. Vi vet ännu inte hur omfattande skadorna i lokalerna är eller hur lång tid det kommer att ta att återställa lokalerna. Vattenläckan är lagad, men ännu återstår att se hur lång det tar för vattnet att torka upp. Planen är att flytta tillbaka till Ulvegärde förskola så snart lokalerna är återställda. Uppdatering 2019-08-15: Vår bedömning är att det kommer att ta ungefär två månader innan förskolan kan öpnna och verksamheten kan flytta tillbaka till lokalerna igen. 

 • Läs årsredovisningen för 2018
  av Kundcenter 2019-08-12 kl. 10:21

  Kungälvs kommuns årsredovisning för 2018

 • Fel busskort utskickade till gymnasieelever
  av Kundcenter 2019-08-07 kl. 15:42

  De felaktiga skolkorten har skickats hem till alla som går på, eller ska börja på gymnasiet, och är folkbokförda i Kungälvs kommun. Skolkorten är redan spärrade och går inte att använda. En del elever kommer att få fler än ett felaktigt skolkort hemskickat till sig. Dessa skolkort kan slängas. De nya och rätta skolkorten kommer att skickas ut från Kungälvs kommun under vecka 33. De skickas i ett vitt kuvert utan fönster. Förra terminens skolkort gäller fram till mitten av september. De elever som ska börja skolår 1 på gymnasiet i en annan kommun kan hämta ett tillfälligt skolkort i stadshuset.  De felaktiga skolkorten har bara skickats till gymnasieelever, skolkorten som har skickats till de grundskoleelever som har skolskjuts och fria resor för ungdomar är korrekta. Alla berörda elever kommer att få ett brev hemskickat med information om vad som gäller.

 • Kalkning med helikopter
  av Kundcenter 2019-07-10 kl. 11:21

  Kalkning utförs varje år för att motverka försurningens effekter på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag. Kalkningen samordnas av Göteborgsregionen (GR) som är en organisation där flera kommuner samarbetar. Här kan du läsa mer om kalkning i Göteborgsregionen  

 • Var mycket försiktig vid eldning och grillning
  av Kundcenter 2019-06-28 kl. 15:10

  Vid grillning i uppställda grillar i trädgårdar eller på de fasta grillplatser som finns vid exempelvis bostadshus och badplatser, vill vi uppmana till stor försiktighet. Undvik gärna engångsgrillar helt! Se till att du har möjlighet att kunna släcka elden ordentligt för det kan ta upp till 24 h innan grillkolet är tillräckligt svalt för att inte orsaka en brand. Tänk på att: Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt. Ha alltid uppsikt över elden. Undvik att elda när det blåser Efter avslutad grillning, ta hand om grillen och kolen på ett säkert sätt. Tänk på att inte ställa en varm grill nära en husfasad och släng aldrig kol ihop med brännbart material.

 • Dags att förnya målen i samhällskontraktet
  av Kundcenter 2019-06-28 kl. 10:05

  Sedan 2016 då samhällskontraktet skapades har många samarbeten knutits mellan kommunen och alla de som skrivit på. Målen som togs fram då och som siktade på år 2020 var att minska utanförskapet med 20 %, halvera det i de mest utsatta områdena och alla nyanlända ska vara i arbete eller utbildning efter två år. Nu är det dags att förnya målen och se vad alla kan göra ytterligare för att öka innanförskapet i Kungälv. I mitten av juni samlades ungefär 80 representanter från föreningar, studieförbunden, kyrkorna, hälso- och sjukvården, polis, räddningstjänst, näringsliv och kommun. Syftet var att revidera målen och se vad alla kan bidra med. Resultatet blev en lång lista med bra idéer som kommer ligga till grund för revideringen av målen och inriktningen för samhällskontraktet. – Det är fantastiskt vilket engagemang det finns i samhället i Kungälv bland alla företag, föreningar och andra organisationer som vill vara med och skapa ett samhälle som inkluderar alla. Vi kan se att vi har förändrat verkligheten till det bättre dessa år, nu tar vi sikte med alla dessa förslag som kommit fram på nästa målpunkt 2027, säger Miguel Odhner ordförande i kommunstyrelsen samt Rådet för Social hållbarhet och Folkhälsa. Här kan du se vilka aktörer som är med i samhällskontraktet  Här kan du läsa mer om den sociala översiktsplanen och samhällskontraktet Bilden: Rosa-Maj Hjerpe, Jonathan Mathai och Lukas Carlsén från Pingstkyrkans Second hand som är en av alla de aktörer som har skrivit på samhällskontraktet. Till höger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner.

 • Jordbruksverket informerar om afrikansk svinpest
  av Kundcenter 2019-06-27 kl. 15:51

  Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde,till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien,Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien. Detta kan du göra Lämna inte matrester i naturen. Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Det är därför viktigt att inte lämna matrester i markerna efter en picknick eller på en rastplats. Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns. Rengör kläder och utrustning noga. Viruset finns också i smittade grisars blod och andra kroppsvätskor. Rengör kläder och utrustning som varit i kontakt med grisar eller vildsvin utomlands. Undvik foder från länder där smittan finns. Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djurslag från områden där afrikansk svinpest förekommer. Till Jordbruksverkets information om afrikansk svinpest

 • Strandskyddskontroll i Kungälv
  av Kundcenter 2019-06-24 kl. 11:35

  De letar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller kan påverka växt- och djurliv. Kommunen deltar i en regional tillsynsinsats inom strandskyddade områden. Det är flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län där strandskyddet kommer att kontrolleras i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. Kontrollerna kommer att ske under 1 juni- 31 oktober 2019. I Kungälvs kommun kommer kontrollen att göras under september månad. Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten. Här kan du läsa mer om tillsynskampanjen på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats

 • Utökat rökförbud från 1 juli 2019
  av Kundcenter 2019-06-18 kl. 10:23

  En av de stora förändringarna är att de införs rökförbud på flera nya områden utomhus, nämligen: På uteserveringar I områden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis busshållplatser, perronger och taxizoner. På lekplatser dit allmänheten har tillträde Inom inhägnade idrottsanläggningar Vid entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde, exempelvis mataffärer, restauranger, järnvägsstationer, lokaler för hälso- och sjukvård och entréer till statliga och kommunala myndigheter. Produkter som omfattas av rökförbudet Rökförbudet omfattar flera olika produkter. I de rökfria miljöerna är det förbjudet att röka tobak Inhalera tobak som förångats, exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa använda e-cigaretter röka örtprodukter använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak. Därför införs nya rökfria miljöer Avnormalisering. En minskning av den sociala exponeringen för rökning bidrar till att avnormalisera rökning. Detta är extra viktigt i förhållande till ungdomar, vilka är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer. Folkhälsa. När rökförbud infördes i inomhusmiljöer minskade både rökningen och risk för sjukdomar som kan bero på tobaksanvändning. Förhoppningen är att rökförbudet utomhus kommer att få en liknande effekt. Tillgänglighet. Utomhusmiljöer ska bli mer tillgängliga för personer som inte vill, eller av hälsoskäl inte bör, utsättas för tobaksrök. Speciellt gäller det barn, vars luftvägar är särskilt känsliga. Det är inte ovanligt att personer som är överkänsliga för rök måste undvika platser där rökning tillåts. Ansvarig för att rökförbudet följs Den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs är också ansvarig för att det följs. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet. På en uteservering ansvarar den som driver serveringen för att rökförbudet följs. Vid entréer ligger ansvaret på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, har normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs. För lekplatser på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Vad behöver de ansvariga göra? Den som är ansvarig för rökförbudet ska: sätta upp skyltar som tydligt informerar om rökförbudet ta bort askkoppar från rökfria miljöer nformera om rökförbudet Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas. Den ansvarige får dock inte avlägsna en person som röker, det får endast polisen och ordningsvakter göra. Geografisk avgränsning vid entréer Någon geografisk avgränsning av det område som omfattas av rökförbudet görs inte i lagen. Rökförbudets räckvidd ska bedömas i det enskilda fallet utifrån syftet med bestämmelsen. Det ska vara möjligt att ta sig in och ut ur en lokal utan att exponeras för tobaksrök. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök eller rök från andra produkter inte kommer in i lokalerna innanför entrén. Ansvar för tillsynen Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver. Mer information Folkhälsomyndigheten om ny lag om tobak och liknande produkter Länsstyrelsens skyltar om rökning förbjuden

 • Tre nya skrev på samhällskontraktet
  av Kundcenter 2019-06-17 kl. 14:48

  Bild överst: På plats på ICA Maxi i samand med att de skrev på samhällskontraktet. På bilden Karin Persson butikschef, Johannes Larson verksamhetschef, Miguel Odhner kommunstyrelsen, Jessica Waller näringslivsstrateg och Lena Arnfeldt sektorchef. Thomas Ivarsson från Kareby Bil tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner. Rosa-Maj Hjerpe, Jonathan Mathai och Lukas Carlsén från Pingstkyrkans Second hand med boken där de just skrivit på samhällskontraktet. Till höger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner.

 • Kungälvs kommun skriver samverkansavtal med Hemsö
  av Kundcenter 2019-06-14 kl. 16:43

  Den 20 december 2018 gjordes en avsiktsförklaring mellan Kungälvs kommun och Hemsö Fastighets AB. Samverkansavtalet är gjort för att tydliggöra hur arbetsprocessen framåt ska se mellan parterna. Den demografiska utvecklingen i Kungälv ställer krav på fler förskolor, skolor och äldreboende, vilket innebär stora investeringar för nya lokaler. Syftet med samarbetet är att tillgodose behovet av nya verksamhetslokaler genom att låta Hemsö äga och förvalta fastigheterna. Parallellt har kommunen arbetat med försäljningen av fastigheten Fridhem 1 där äldreboende Ranrikegården finns. De fastigheter som ingår i samverkansavtalet är: • Ett nytt äldreboende i Kungälv/Ytterby (lokaliseringen blir klar i sommar) • Tre nya förskolor: Nordtag, Tjuvkil och Fridhem i Kungälv • En ny grundskola i Kode För kommunens verksamheter ska det inte innebära någon skillnad om de bedriver verksamhet i Hemsös eller kommunens egna lokaler. Tidigare var planen att bygga om fastigheten Fridhem 2 till äldreboende. Under arbetets gång har kommunen konstaterat att det inte är ekonomiskt och praktiskt försvarbart att bygga om Fridhemskullen till ett modernt äldreboende som möter dagens krav på tillgänglighet. Fridhemskullen kommer istället att användas till annan kommunal verksamhet. Förskolan som ligger i botten finns kvar och kommer att utökas. Samverkansavtalet svarar mot majoritetens finanspolitiska ramverk som säger att kommunen ska sträva efter att samarbeta med externa intressenter och öka den externa finansieringen för att minska framtida skulder. Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat på att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men även i Finland och Tyskland. Hemsös majoritetsägare är Tredje AP-fonden. Hemsö köpte även skolfastigheten Ärlan 1, där Strandskolan finns idag under 2018.

 • Nationaldagsflygning med Jas 39 Gripen
  av Kundcenter 2019-06-05 kl. 09:31

  I samband med firandet av Karlsborgs fästning 200 år och Vänersborg 375 år genomför Skaraborgs flygflottilj en nationaldagsflygning med två Jas 39 Gripen. De flyger även för Västgöta flygflottilj, F 6, som fyller 80 år 2019. Passage vid ett flertal andra orter i Västsverige: SÅTENÄS 13:05 LIDKÖPING, Rådhustorget, 13:15 SKÖVDE, Hertig Johans torg, 13:19 TIBRO, Stora torget, 13:21 FAGERSANNA, 13:22 MÖLLTORP, 13:23 KARLSBORG, Fästningstorget, 13:24 MOTALA, Stora torget, 13:27 MJÖLBY, Stora torget, 13:30 TRANÅS, Hylands torg, 13:33 EKSJÖ, Ryttarstatyn, 13:37 JÖNKÖPING, Rådhusparken, 13:43 ULRICEHAMN, Stureparken, 13:47 BORÅS, Stadsparken, 13:50 NÄÄS slott, 13:54 GÖTEBORG, Götaplatsen - Avenyn, 13:58 KUNGÄLV, Bohus fästning, 14:01 STENUNGSUND, Kulturhusparken, 14:03 LJUNGSKILE, Ljungskiles torg, 14:05 UDDEVALLA, Gustavsberg – Bohusläns museum, 14:07 VÄNERSBORG, Plantaget, 14:09 TROLLHÄTTAN, Klaffbron – övre slussen, 14:11 TUN, 14:14 All flygning ger träning för piloterna: planering, formationsflygning, navigering och samordning i luften. Flygtiden tas ur ordinarie flygtidsproduktion, dvs inga extra flygtimmar läggs på nationaldagsflygningen. Observera att ändringar i tid och rutt kan ske på grund av väder eller civil lufttrafik. Var därför ute i god tid så att ni inte missar överflygningen.

 • Vattentillgången i sommar
  av Kundcenter 2019-05-28 kl. 16:00

  Samtidigt bör man alltid vara försiktig med all vattenanvändning och bara vattna exempelvis en gräsmatta när det verkligen behövs. Hushåll med vår gemensamma vattenresurs. Om inte annat så för din egen plånboks skull. Läs mer om kommunalt vatten här.  Marstrand, Koön, Instön Du som har kommunalt vatten på Marstrand, Koön och delar av Instön bör även i fortsättningen vara försiktig med all vattenanvändning. Anledningen är att kommunalt vatten på de här öarna kommer från Marstrands vattenverk som tar sitt råvatten från dammar på Koön. Dammar som bara fylls på när det regnar. Så var försiktiga med vattenanvändningen så kan vi tillsammans undvika ett lokalt bevattningsförbud på Marstrand, Koön och delar av Instön i sommar. Läs mer om allmänna tips för att spara vatten här.  Egen brunn För dig med egen brunn (så kallade enskild vattentäkt) så har vi gått igenom och förstärkt våra sidor på hemsidan om detta. Där ger vi tips och idéer om hur du kan ta hand om din brunn på bästa sätt och vad du kan göra för att undvika att vattnet tar slut i brunnen i sommar. Du kan också skydda din brunn ytterligare genom att anmäla den till det nationella Brunnsregistret. Kom ihåg att det alltid är du som brunnsägare som är ansvarig för skötseln och att brunnen ger vatten av bra kvalitet. Allt om egen brunn hittar du här.

 • Civilministern besökte Kungälv
  av Kundcenter 2019-05-27 kl. 09:49

  I kommunstyrelsen fick ministern frågor om upphandlingslagstiftningen, riktade och generella statsbidrag, digitalisering och spelreklam. Frågor som ligger inom ministerns ansvarsområden som är kommuner och landsting, konsumentpolitik, offentlig upphandling, statlig förvaltning och spelpolitik. På ungdomshuset Framsteget fick Ardalan Shekarabi en presentation av verksamheten. Läs mer om ungdomshuset Framsteget

 • Nominera till bästa samverkan mellan skola och arbetsliv
  av Kundcenter 2019-05-24 kl. 16:15

  Nu kan du nominera till Göteborgsregionens utmärkelse 2019 för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Läs mer utmärkelsen och hur du går tillväga för att nominera

 • Sexåringarnas avslutningspromenad i Fontin
  av Kundcenter 2019-05-23 kl. 11:04

  Eva-Lena Gustafsson är förskolechef och en av dem som möter grupperna av förskolebarn utanför Kottens motionscentral, ger dem en karta och skickar iväg dem på sin promenad. Bredvid henne står Monica Kindblad som är familjedaghemschef och en av dem som varit med och arrangerat denna aktivitet många gånger. - Det är 22 år sedan som två fritidspedagoger startade detta, säger hon och fortsätter: Det är en fin avslutningsaktivitet för alla sexåringar som ska börja förskoleklass till hösten. Barnen från Fridhemkullens förskola är bland de första grupperna som ger sig iväg och den första stationen som de får besöka handlar om att se på föremål genom mikroskop och gissa vad det är. - En pinne, en träbit, bark, ropar barnen i kör när ett nytt föremål visas på läsplattan som är kopplad till mikroskopet. När gruppen går vidare kommer de – och alla andra grupper med barn att ta sig runt 2,5 kilometer och besöka åtta stationer med aktiviteter som kretsar kring djur, natur och naturvetenskap. Alla förskolor som är med ansvarar för varsin egen station med en aktivitet. Dessutom är elever från barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet med och har två av stationerna. Övre bilden: Monica Kindblad, Marie Lundgren och Eva-Lena Gustafsson i Fontin.  Längs med vägen kan barnen också spela naturbingo och försöka hitta ekollon, maskrosor, tallkottar med mera.  

 • Nationaldagsfirande i Fästningsparken
  av Kundcenter 2019-05-21 kl. 13:56

  Samling i Västra parken klockan 12.00 och avmarch till Fästningsholmen klockan 12.30 med polisrytteriet i spetsen.  I fästningsparken startar programmet klockan 13.00 med flagghissning, lokala artister, kulturskolan, allsång, högtidstalare, och Kungälvs manskör, Vi välkomnar också nya kungälvsbor, delar ut idrottspris, stipendium, samt kungälvsmedaljen och mycket mycket annat. Varmt välkomna! Kungälvs kommun i samarbete med Fästningsholmens event i Kungälv AB

 • Nya aktörer undertecknar samhällskontraktet
  av Kundcenter 2019-05-14 kl. 13:22

  – Vi är glada att ni vill vara med i samarbetet med samhällskontraktet, hälsade Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande. Vi behöver jobba tillsammans för att halvera utanförskapet i våra utsatta områden och minska utanförskapet med 20 procent i hela kommunen. – Samhällskontraktet är något som vi i SEB ska vara med i. Mångfald och inkludering är en stor del av vårt arbete redan idag, säger Sandra Vaihela, kontorschef för SEB i Kungälv och den som undertecknade samhällskontraktet. Sandra Vaihela berättar att SEB arbetar med Mitt liv som är ett program för första generationens invandrare där de idag har en adept och anställt en tidigare adept. De föreläser på skolor om vardagsekonomi och arbetar med ung företagsamhet. – Vi vill göra mer av det vi redan gör idag, fortsätter Sandra Vaihela. Samhällskontraktet är en bra plattform där alla aktörer kan mötas, lära av varandra och utmana varandra. Idag är närmare 70 företag, föreningar och myndigheter med i "Samhällskontrakt - ett socialt hållbart Kungälv 2020". Målen är att: Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent i hela Kungälvs kommun. Innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. Alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning. Läs mer om Kungälvs kommuns arbete med samhällskontraktet Bilden: Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner och SEBs kontorschef i Kungälv Sandra Vaihela.

 • Vill ta bort fördomarna som finns om yrket
  av Kundcenter 2019-05-13 kl. 09:28

  Madeleine jobbar som undersköterska inom hemtjänsten i Kungälv. Mycket har förändrats i yrket sedan hon startade för 24 år sedan. Till det bättre. - På den tiden var det mycket jantelag, säger Madeleine. De flesta undersköterskor var äldre och hade jobbat länge. Det var inte så vanligt och framför allt inte lätt att vara ung och hävda sig. Det gick inte an att komma där och verka jämbördig. Nu är det inte så längre. Även arbetsuppgifterna har förändrats. Förr jobbade man ofta ensam och hade mycket städning på schemat. Nu är det mindre städning och oftast är vi två stycken. Nu sträcker vi stolt på oss för vi vet att vi utför ett viktigt arbete. Madeleine utsöndrar positivitet och stolthet när hon pratar om sitt jobb. Hon menar att hon har ett fritt jobb, dock med ansvar och att jobbet handlar om väldigt mycket mer än de föreställningar många har om arbetsuppgifterna. Prata i stället för städa - Jag kan själv tillsammans med de jag besöker i stor utsträckning forma hur dagen ska se ut. Om någon känner sig lite deppig en dag så sitter vi ner och pratar en stund i stället för att städa. Bara vi är överens om det och noga dokumenterar det. Det är andra som sprider den negativa bilden, inte minst media som mest rapporterar om vanvården inom äldreomsorgen. Det ökar tyvärr inte intresset för yrket. Men visst, ibland är det lite stressigt även i vårt yrke, säger hon. Det är något svårare att rekrytera undersköterskor till hemtjänsten jämfört med exempelvis sjukhusen. Något som Madeleine inte riktigt förstår. I hemtjänsten finns ett sammanhang i mötena med brukarna. - Här arbetar jag med Pelle Persson som har ett hem fullt av historier om sitt och sina anhörigas liv. På sjukhuset jobbar jag med 5:an 2 i en steril sjuksal, bara en sån sak. - Jag lär mig vad de tycker om och hur de vill ha det säger hon och berättar om hur hon härom veckan började dagen hos en av sina gamla med att sjunga. Han fyllde år och hade inga anhöriga som uppvaktade. Det blev lyckat och vi båda fick en go känsla i magen, säger Madeleine. De gamla är också mycket mer tacksamma idag. Kanske är det för att vi lyssnar mer på våra brukare idag och vill göra det där lilla extra, tror Madeleine. Nominerad till årets handledare För att bli nominerad till årets handledare ska personen vara utbildad på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete utgång mot funktionshinder eller därmed likvärdig utbildning. Handledaren ska också ha en handledarutbildning som är godkänd inom Vård- och omsorgscollege. Madeleine är dessutom utbildad valideringshandledare. - Jag är väldigt smickrad och glad över att ha blivit nominerad, säger Madeleine. Jag har dåliga erfarenheter från när jag själv hade handledare vilket jag ofta tänker på. Därför vet jag hur viktigt det är med en bra handledare. Som handledare har Madeleine hand om elever som går omvårdnadsprogrammet och ska ut och praktisera. Det är en viktig del av utbildningen och att den blir bra kanske avgör om de vill fortsätta att jobba inom vården. Av Madeleines elever kommer cirka 80% tillbaka som kollegor. Madeleines chef, Katarina Premberg är glad för att ha Madeleine som medarbetare. – Hon lyckas fånga elevernas intresse för yrket och flera har efter sin praktik valt att återkomma för att fortsätta arbeta inom hemtjänsten, säger hon. En av hennes förmågor är att hon alltid ser människan bakom insatsen hon utför. Själva insatsen som brukaren behöver ha hjälp med för att klara sin vardag är självklart viktig men att se personen bakom och kunna vara ett existentiellt stöd är något som Madeleine besitter, säger Katarina Premberg. Ambassadör för sitt yrke - Som ambassadör för vård- och omsorgsyrket lyfter hon dessutom fram guldkorn som kan vara avgörande för om dagen blir meningsfull för den äldre men också gör att praktiken blir roligare och mer innehållsrik så att eleven ska längta till nästa arbetsdag. I sin roll som ambassadör för yrket deltar Madeleine på mässor där hon representerar hela Västra Götalands vård- och omsorgscollege. Hon möter också ofta elever i grundskolan och gymnasiet och marknadsför sitt yrke. – Många unga vill idag bli Youtubers eller influensers, säger hon, jag vill visa dem hur häftigt det är att jobba med riktiga människor och hur mycket fint man får tillbaka i form av glädje och tacksamhet. Årets handledare utses av Vård- och omsorgscollege (eller VO-College som det ibland förkortas) som är ett samarbete mellan skolan som håller i utbildningen, arbetsgivaren som anställer och fackförbundet som stöttar i frågor som gäller arbetsplats och anställning. Läs mer om Vård- och omsorgscollege här, extern länk Lediga jobb som undersköterska i hemtjänsten

 • Företagare ger kommunen godkänt
  av Kundcenter 2019-05-09 kl. 09:43

  SKL har sedan 2010 gjort sex så kallade öppna jämförelser av hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje tillfälle, från 66 till 72 av 100 möjliga. Kungälv får index 70 och placerar sig på plats åtta bland kommunerna i Göteborgsregionen. Högst betyg ger företagarna till bemötande och kunskap. Områdena som företagarna bedömt är bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag

 • Krisberedskapsveckan 2019
  av Kundcenter 2019-05-08 kl. 11:45

  Här finns information om hur du kan förbereda dig vid samhällsstörningar samt vad du bör tänka på när krisen är ett faktum. Din beredskap vid kriser och samhällsstörningar Träffa Frivilliga resursgruppen I Kungälvs kommun har vi tillgång till Frivilliga Resursgruppen (FRG). Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas, exempelvis att hjälpa till med transporter, evakueringar, information och andra praktiska uppgifter. På torsdag och fredag 9-10/5 kan du träffa dem på Mimers hus och få veta mer om krisberedskap.

 • Ungdomar och alkohol - tips till föräldrar
  av Kundcenter 2019-04-30 kl. 13:47

  Forskning visar att du som är förälder kan påverka ditt barns förhållande till alkohol. Genom att sätta tydliga gränser och använda dig av argument som bygger på forskning påverkar du ditt barns framtid. Men hur ska du egentligen agera då din tonåring vill ha några öl eller cider till skolavslutningen , eller en liten flaska skumpa lagom till nyår? Besök www.tänkom.nu – här finner du fakta och tips om tonåringar och alkohol. Kommunens fältassistenter från Trygga ungdomsmiljöer kommer att finnas med på kvällar och helger, vid olika evenemang, skolavslutningar och vid tillfällen där miljön kan vara riskfylld för ungdomar. Du når dem via telefon 0702-319 845 Tänk om är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Kungälvs kommun och polisen.

 • Matavfallspåse som fruktpåse
  av Kundcenter 2019-04-29 kl. 11:14

  I dag får de flesta sina papperspåsar till matavfallet i samband med att tunnorna töms därhemma eller genom att hämta en bunt från någon av våra återvinningscentraler. Men genom att erbjuda dom redan i affären i samband med passande varor att plocka i hoppas man att påsen ska användas ytterligare en gång.   -Alla våra papperspåsar är numera godkända för livsmedel. Vi har precis fått klartecken från vår leverantör för detta, förklarar Dan Gorga miljöingenjör på renhållningsenheten. Liknande tester har också gjorts på spridda platser i runt om i Sverige bland annat med påsar att plocka exempelvis bröd i.  Försöket ska pågå fram till semestern och sen utvärderas.

 • Risken för gräsbrand är stor
  av Kundcenter 2019-04-16 kl. 15:28

  Var försiktig vid eldning utomhus och kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för att ha släckutrustning till hands. Tänk också på att kolla vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas. Följ SMHI:s brandriskprognos Ladda ner appen Brandrisk Ute Om eldningsförbud och lokala regler i Kungälv

 • Har du fått en påminnelse om att ge kritik på oss?
  av Kundcenter 2019-04-08 kl. 15:15

  Enkätundersökningen som kommer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) heter kritik på teknik och genomförs ungefär vart tredje år. Frågorna rör sig om kommunal service som exempelvis gator, parker, vatten och avlopp och renhållning. De som slumpmässigt valts ut i Kungälvs kommun har fått brev om detta och dessutom två SMS som påminnelse om att svara på enkäten. Svaren sammanställs till en rapport som vi på Kungälvs kommun sen får ta del av. Resultatet presenteras senare i vår.   Oavsett om du är utvald eller inte så är du alltid välkommen att höra av dig med synpunkter till kommunens kundcenter. Ris eller ros, båda är lika viktiga.

 • Stort intresse för Kungälvs nya handels- och mötesplats
  av Kundcenter 2019-04-04 kl. 11:02

  – Nu ökar stoltheten att vara från, leva och bo i Kungälv! Nu ökar Kungälvs attraktivitet, fastighetspriserna säkras och satsningen ger närmare 1000 jobb med ett 100-tal butiker, verksamheter och restauranger. Kongahälla Center är Västsveriges största handelsinvestering på över 10 år, totalt investerar företagen två miljarder i Kungälv, fortsätter Miguel Odhner. – Detta är ingen vanlig shoppingplats, detta är en supermodern mötesplats. Det enda stället i hela Europa där det finns ett sådant stort hälsocenter, en av nordens största motorvägskyltar och en stor foodhall med sex restauranger med rättigheter samt ett event och sportcenter. Hela anläggningen är framtagen av lokala företag så som Kungälv Natursten, El-Otto, Kungälvs rörläggeri med flera och Kungälvs Handboll kommer svara för service till besökarna. Kongahälla Center ägs till lika delar av Adapta Fastigheter och Alecta. Adapta Fastigheters VD Erik Fischer: – Invigningen och efterföljande invigningsdagar gick precis så bra som vi hoppades. Våra noggranna förberedelser gjorde att vi klarade av att hantera den stora anstormningen av besökare och vi gläds åt alla positiva reaktioner och kommentarer. Även centrumchefen Albert Aguilar är nöjd: – Vi hade höga förväntningar inför öppningen och vi var nyfikna på vad besökarna skulle tycka om Kongahälla Center. Vi kan så här dagarna efter konstatera att vi haft huset fullt hela helgen och fått massor av positiva kommentarer från besökare på plats och i sociala medier. – Kungälv återtar med invigningen av Kongahälla Center sin rättmätiga plats i historien som handelsplats. Vi är många Kungälvsbor som firar att staden utvecklas, att vi nu kan handla inomhus året runt, att staden byggs samman och att vi aldrig behöver åka bort från Kungälv, konstaterar Miguel Odhner.

 • Nu är biblioteket i Mimers hus öppet igen
  av Kundcenter 2019-03-27 kl. 17:31

  Biblioteket på Mimers Kulturhus är nu öppet igen med ordinarie öppettider.  Bibliotek och öppettider    Om händelsen En del av innertaket på biblioteksdelen av Mimers hus rasade på onsdag förmiddag 27/3 när biblioteket skulle öppna. Inga besökare var i närheten men två anställda fick lättare skador och fördes till sjukhus. Övrig personal som är berörd av händelsen får krisstöd på arbetsplatsen. Byggnaden ägs av en privat fastighetsägare där kommunen bedriver verksamhet. Nu ses fastigheten över av fastighetsägaren. 2019-03-27 Ny information om händelsen på biblioteket på Mimers hus Orsaken till att en del av innertaket på biblioteket på Mimers hus rasade igår den 27 mars är utredd av fastighetsägaren. Deras bedömning är att skadan orsakades av ett mekaniskt fel på jalusiet och jalusiet tog med sig delar av innertaket i fallet. Därmed har de konstaterat att skadan inte förorsakades av takets konstruktion. Fastighetsägaren har börjat återställa lokalen och kontrollerar övriga jalusier på biblioteket. Med anledning av händelsen har medarbetarna erbjudits stöd, bland annat med hjälp från företagshälsovården. Biblioteket på Mimers hus är stängt tills vidare. Övrig verksamhet i Mimers Kulturhus och Mimers hus gymnasium pågår som vanligt. Övriga bibliotek i kommunen är öppna enligt ordinarie öppettider.   2019-03-28

 • Earth hour 2019
  av Kundcenter 2019-03-21 kl. 15:18

  Dessutom kan du 25 mars - 5 april besöka kommunens Earth hour-utställning i Mimers entréhall där du får tips och inspiration till hur du kan minska din miljöpåverkan. Onsdagen 27 mars kl 18 hålls en föreläsning om biologisk mångfald, som är årets tema för Earth hour, i Mimers hus. Välkommen! I denna kortfilm från WWF kan du se ett exempel på varför biologisk mångfald är livsviktig för oss.

 • Del av väg utmed kajen på Marstrand stängs helt för biltrafik
  av Kundcenter 2019-03-01 kl. 16:22

  Vägstycket som stängs av helt för biltrafik från och med den den förste mars 2019 angränsar till den del av kajen som stängdes av sommaren 2018. Avstägningen görs genom att sätta upp extra blomsterarrangemang och fler parkbänkar. – Också det en försiktighetsåtgärd för att vara på den säkra sidan, säger Martin Hollertz ansvarig teknisk chef i Kungälvs kommun.  Fortsatt utredning Utredning om vad som mer exakt ska göras och vad det kommer att kosta pågår. En rapport från kajinspektionerna och geotekniken håller på att färdigställas och i den kommer förslag till åtgärder.    Den aktuella kajen som också kallas för södra Stenkajen byggdes 1946 och har undersökts noggrant både i somras och nu i vinter. – Den här typen av anläggningar utsätts för mycket stora påfrestningar bland annat av havet och isen. De har en ungefärlig beräknad livslängd på 75-80 år så vi ligger väl i fas med att ta fram nya planer för att på sikt förnya kajen, fortsätter Martin Hollertz. Näringsliv och boende påverkas Det är i första hand boende på ön och näringslivet utmed gatan som påverkas av avstängningen. Men även kommunens renhållningsfordon som av sanitära skäl behöver komma fram påverkas. De får inte köra igenom området men har fått tillstånd av geoteknikerna att vända i området när det kommer Drottninggatan ner mot Hamngatan.

 • Gör det inte svårare än vad det är
  av Kundcenter 2019-02-18 kl. 09:44

  Vi rivstartar under slutet av februari med ett antal filmklipp på sociala medier där frågan om att återvinna matrester tas upp på ett mer lättsamt sätt. Satsningen ska pågå hela året och förutom sociala medier dyker filmerna också upp på biografen Trappan i Kungälv. Håll dessutom utkik efter en och annan tävling med fina priser under året kopplat till kampanjen. Läs mer om satsningen på kampanjsidan www.gördetintesvårare.se    film - akrobaten film- parkour   Snabblänkar till artiklar om matavfall - Här kan du läsa om matavfall som blir biogas - Här kan du läsa om biogödsel till åkermark - Här kan du läsa om tips för insamling av matavfall Snabblänk till vårens tävling: - Ge oss ditt bästa tips om hur vi får fler att källsortera

 • Kungälv näst bäst på extratjänster
  av Kundcenter 2019-02-15 kl. 14:39

  Kungälv hade 80 extratjänster vilket är dubbelt så många som de andra kommunerna i ungefär samma storlek hade, endast Göteborg hade fler extratjänster. Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som betalas av staten. Syftet med extratjänster är att uppmuntra anställningar av personer som har svårt att få arbete utan stöd. Det kan vara någon som varit arbetslös en längre tid eller som är ny i Sverige. Målet med extratjänster är att de på sikt ska öka möjligheterna till att få en osubventionerad anställning. - För oss är det viktigt att se till individens bästa, säger Senada Alijagic som är verksamhetsledare på Arbetsmarknadsenheten (AME), och driver arbetet med extratjänsterna. Extratjänsten ska inte vara en tillfällig insats, utan ska leda till att personen i fråga stärker sin ställning på arbetsmarknaden. Att kunna ge en möjlighet att snabbt komma igång med någon form av arbete har också visat sig vara mycket framgångsrikt för den fortsatta etableringen på arbetsmarknaden, säger Senada Alijagic. Extra händer till verksamheten Flera verksamheter har redan utnyttjat möjligheten med extratjänster. Bland annat Måltidsservice. - Extratjänsterna är en fantastisk möjlighet för både oss och den tilltänkta medarbetaren säger Marie Samuelsson som är verksamhetsledare inom måltidsservice. Det ger oss en möjlighet att marknadsföra yrket samtidigt som vi gör en samhällsinsats. Dessutom får vi hjälp av extrahänder i vår verksamhet. Den offentliga måltidsbranschen och behovet av personal och kunskap kommer att öka med en ökad befolkning. Vi kommer att bli fler äldre som kommer att ha behov av vård och omsorg och därmed också måltider. Då behöver vi hitta nya och alternativa rekryterings- och kompetensförsörjningsalternativ för att locka framtidens kompetenta arbetskraft till våra offentliga kök.

 • Fler Samhällskontrakt med företag verksamma i kommunen
  av Kundcenter 2019-02-06 kl. 15:27

  För att uppnå målsättningar kring minskat utanförskap i Kungälvs kommun är fortsatt arbete med Samhällskontraktets olika aktörer direkt avgörande. Den tydliga ambitionen är att involvera flera företag och föreningar, samt vidmakthålla samverkan med de aktörer som redan tecknat kontraktet. Och, allt fler företag visar sig intresserade av att vara med i arbetet. JM först ut med att teckna Samhällskontrakt 2019 Den 23 januari tecknade JM:s regionchef Martin Svahn under Samhällskontraktet. JM ser Samhällskontraktet som en möjlighet vara delaktiga i att minska utanförskapet i Kungälv och kommer bland annat erbjuda praktik i sina byggprojekt i Kungälv. Men Regionchef Martin Svahn var noga med att man inte gör detta bara för att stödja arbetet mot utanförska. Man ser också att man har goda möjligheten att påverka framtida rekryteringar för förtaget. - Det är viktigt att eleverna redan i början av sin utbildning får komma ut och känna lukten av en byggarbetsplats sa regionchef Martin Svahn. JM kommer att arbeta tillsammans med Bygg- och anläggningsprogrammet på Mimers hus, kommunens gymnasieskola och från skolan ser man fram emot att samarbeta med byggföretaget. - Vi är ännu i planeringsstadiet men ser fram emot att samarbeta med JM. Vi upplever dem som seriöst engagerade i vår utbildning och våra elever, säger Jonas Dantzar programansvarig på Bygg och anläggningslinjen. Nästa företag att teckna Samhällskontrakt är Arvid Nilsson I februari är det dags för nästa stora företag att underteckna samhällskontrakt. Arvid Nilsson är en av de äldsta och mest erkända leverantörerna av fästelement i Norden. För Arvid Nilsson handlar Corporate Social Responsibility (CSR) om att på ett långsiktigt och integrerat sätt ge ett positivt bidrag till det samhälle där de verkar. Företagets grundare Arvid Nilsson bestämde sig tidigt för att ta ett aktivt samhällsansvar. 1953 lät Arvid starta en stiftelse i Danmark med målet att stödja kampen mot cancer och hjärtsjukdomar. Stiftelsen (som fortfarande finns kvar) bekostades av aktiekapital från företaget Arvid Nilsson. Sedan början av 2000-talet har Arvid Nilsson funnits i Kungälv och 2012 flyttades även huvudkontoret hit. - Idag är det en självklarhet för oss att fortsätta i Arvids fotspår. 2016 blev startskottet för vår egen insamling Screw Cancer - en kampanj för livet. Här kan vi ta vårt mångåriga engagemang för cancersjuka vidare säger Annika Folkesson, Vd för företaget. Redan idag driver företaget en verksamhet inom daglig verksamhet och just nu förs dialog om eventuella feriejobb/sommarlovs platser, språkpraktik/arbetsträningsplatser med mera i deras lager och produktion. Företaget jobbar nära ihop med Samhall som har cirka 50 personer jobbande hos sig, tillsammans med teamleders. Samhall packar allt gods för Arvid Nilsson och är en viktig del av verksamheten. Tisdagen den 26 februari kommer Annika Folkesson, företagets VD, till kommunhuset för att underteckna Samhällskontraktet - Vi vill engagera oss direkt och personligt, och det här är ett utmärkt steg på den vägen, fortsätter Annika Folkesson. Samhällskontraktet Under de senaste åren har Kungälvs kommun arbetat aktivt med att minska utanförskapet i vårt samhälle. Kungälvs kommun är en av få kommuner som har en social översiktsplan Kommunstyrelsen antog planen i mars 2016. Planen baseras på kommunfullmäktiges strategiska mål Minskad segregation (hålla olika etniska grupper skilda från varandra). Utifrån en "halvtidsuppföljning" sommaren 2018 konstateras att Kungälvs kommun, i samverkan med olika aktörer, inlett ett långsiktigt, strukturerat och innovativt arbete kring social hållbarhet. Uppföljningen visar positivt resultat på flera olika områden, det gäller indikatorer som försörjningsstöd, arbetslöshet, brottslighet och utbildningsresultat. Slutsatsen av uppföljningen är tydlig, det är förts när kommunen och samhället i övrigt gör insatser tillsammans och samtidigt som vi kan nå de riktigt goda resultaten. Idag är vi närmare 70 företag, föreningar, myndigheter som är med i "Samhällskontrakt - ett socialt hållbart Kungälv 2020". Målet är att: Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent i hela Kungälvs kommun. Innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. Alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning. Inför 2019 finns särskilda behov av att möta upp nyanlända Kungälvs invånare som lämnar etablering. Bildtext: Från vänster Henrik Onsjö, platschef i Kungälv, Martin Svahn, regionchef JM och Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande  

 • Unikt konstprojekt kommer till Kungälv
  av Kundcenter 2019-01-25 kl. 16:50

  - Artscape Saga innebär en fantastisk möjlighet för Kungälvs kommun, säger Mariella Sivertstrand, kulturchef i Kungälvs kommun. Väggmålningar gör konst tillgänglig för så många människor och lyfter hela staden. Jag är glad över samarbetet med alla GR-kommuner samt med våra fastighetsägare. Intresset från fastighetsägarna i Kungälv har varit väldigt stort. Jag ser med spänning fram emot maj/juni när vi ska få ta del av all ny konst, säger Mariella Sivertstrand. Artscape är ett konstnärsprojekt där konstnärer från olika länder tillåts skapa unika konstverk i urbana miljöer, främst i form av storskaliga permanenta väggmålningar. Artscape genomfördes i Göteborg 2016 och resulterade i 18 stycken offentliga konstverk. Gick sedan vidare 2017 till Värmland där inte mindre än 32 konstverk skapades i de deltagande värmländska kommunerna.  Mer information om projektet kommer löpande under våren. Bilden ovan: Konstnär: Henrietta Fotograf: Raimo Orava  Här kan du läsa pressmeddelandet från Artsca

 • Kommunfullmäktige har antagit budgeten för 2019
  av Kundcenter 2018-12-10 kl. 10:59

  De tre partierna är helt överens om att det viktigaste för Kungälv just nu är att få en budget i balans. Både för att säkerställa den generella välfärden, klara ökade pensionskostnader och med 2019 minskade skatteintäkter.   Kungälvs kommuns budget omfattar 2,5 miljarder kronor, pengar som ska säkra välfärden och ge medborgarna en god service och en bra verksamhet. Det räcker dock inte för en oförändrad verksamhet utan förvaltningen har fått i uppdrag att spara cirka 100 miljoner kronor för år 2019. Samtliga verksamhet inom kommunen kommer att beröras. Besparingarna ska göras med bevarad god service i kärnverksamheten, god service till de äldre och en bra skola. Fortsättningsvis kommer kommunstyrelsen inte att acceptera några underskott i verksamheten. Kommunfullmäktige var inte eniga om budgeten, budgeten röstades igenom med 43 ja-röster och 16 nej-röster. Budgeten för 2019-2022 Investering och driftsprogram 2017-2024 revidering 2018 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 Se budgetdebatten i kommunfullmäktige här (punkt nummer 7 på dagordningen) Läs protokollet från kommunfullmäktigemötet den 6 december 2018 här  

 • Nu testar vi vårt nya vattenverk
  av Kundcenter 2018-11-22 kl. 15:13

  Under det tre veckor långa testet produceras långt mer vatten än vad som faktiskt går åt i kommunen, överskottet leds tillbaka till Göta älv igen. Anledningen är att vi behöver veta att verket fungerar som det ska då det ska klara vår och grannkommunernas ökande vattenbehov i årtionden framöver.  –Vi gör bedömningen att våra abonnenter inte kommer att märka av det här testet men det går aldrig att ge några hundraprocentiga garantier, säger Hans Liljered VA-driftchef på Kungälvs kommun. Det finns alltid en liten risk för att avlagrat mangan* i våra gemensamma ledningar lossnar och missfärgar vattnet tillfälligt. Mangan är ofarligt och det räcker med att spola i kranen en stund så försvinner det. Förbered dig – titta på ditt vatten Tappa upp ett par flaskor rent vatten och ställ i kylen, till det allra nödvändigaste. Sånt som inte kan vänta. Mjölkersättning, barnvälling, tandborstning med mera. Ta för vana att titta på ditt vatten före matlagning och före tvätt under de närmaste veckorna.    *Mangan:  Kungälvs kommun har under lång tid haft ett manganhaltigt vatten. Mangan är ofarligt och finns naturligt i berggrunden men det avlagras inne i våra vattenledningar. Då och då lossnar mangan från ledningarna och missfärgar vattnet. Det är inte farligt men man ska undvika att tvätta kläder med missfärgat vatten. Vårt nya vattenverk kommer inte tillföra mer mangan och våra äldre vattenverk har fått bättre reningsprocesser så nu tillför vi inte längre mangan till nätet. Viktigt att anmäla missfärgat vatten Om du får missfärgat vatten i din kran så är det alltid bra att anmäla det till kommunen via vår hemsida Det är en väldigt viktig informationskälla för oss och vi har förhöjd bevakning under hela det här testet. Ser vi att ett område är extra drabbat kan vi arbeta med att försöka spola rent ledningarna i det området. om problem uppstår som drabbar många kommer vi informera mer om det på vår störningssida. Frågor och svar: Vad kan jag göra för att förbereda mig? Ta för vana att alltid kontrollera ditt vatten innan du använder det. Fyll ett genomskinligt glas med vatten och titta på det. Det kan vara bra att fylla upp några flaskor vatten och ställa i kylen, bara till det allra nödvändigaste. Exempelvis till mjölkersättning, barnvälling, tandborstning, med mera.  Tvätta undan så mycket du kan redan nu. Vad ska jag göra under testperioden? Ta för vana att alltid kontrollera ditt vatten innan du använder det. Fyll ett genomskinligt glas med vatten och titta på det, är det missfärgat spola en liten stund och prova igen. Kontrollera ditt vatten innan du fyller upp för matlagning. Kontrollera ditt vatten innan du startar en ny maskin tvätt Mangan i vattnet är ofarligt. Oftast räcker det att spola i kranen någon minut så försvinner missfärgningen.   Kommer vi slippa missfärgat vatten i Kungälv efter det här? Vårt nya vattenverk och tillbyggnader av flera reningssteg i våra gamla vattenverk gör att vi inte längre kommer att tillföra mangan till vårt ledningsnät. Avlagringar kommer alltså inte att byggas på. Men man ska tänka på att manganavlagringarna i ledningarna har byggts upp under årtionden. Det kan finnas fickor kvar här och var så helt säker kan man inte vara. Klart är att det efter det här kommer vi att gå åt rätt håll i alla fall. Vilka områden tror ni kommer att drabbas mest? Det är väldigt svårt att förutse var missfärgat vatten uppstår. Anledningen är att vattnet inte rör sig från punkt a till punkt b i ett ledningsnät. Det beror helt på vilka områden som använder vatten vid en viss tidpunkt. Vattenflödet kan till exempel byta riktning i en del ledningar och till och med ta andra vägar till dig. Det beror på att vi har flera ledningar som samarbetar för att nå ett visst område. Det kallas för rundmatning och vi har det på en del ställen för att kunna koppla förbi en ledning som exempelvis har skadats.  Kan jag få tillgång till vatten utan mangan om jag måste ha det? Vår bedömning är att det inte kommer att bli några störningar. Om vi ändå får det så räcker det i de allra flesta fallen att spola en liten stund så försvinner problemet. Så, nej vi kommer inte att ha någon speciellt ställe där man kan hämta vatten. Vi ställer heller inte ut några tankar.  Kommer man att märka skillnad i smak? Nej. Smak är visserligen väldigt personligt men vi arbetar utifrån att smaken inte ska förändras. Varför anger ni inte datum för när testet startar? Anledningen är att vi just helt enkelt inte kan vara säkra på när det är dags. Att starta ett nytt vattenverk är en mycket komplex procedur. Vi väljer ändå att inför teststarten gå ut med information så att den som känner att de vill förbereda sig får den möjligheten. Vi tror som sagt inte att man kommer märka någonting men hundraprocentiga garantier kan vi inte ge. När väl testet har startat kommer vi förändra informationen i annonserna i Kungälvsposten, på den här sidan och på kommunens startsida.  Hur lång tid kommer testet att pågå när det väl startat? Sammanlagt tar uppstart och tester ungefär tre veckor och man startade alltså den 3 december.    

 • Budgeten klubbad i kommunstyrelsen
  av Kundcenter 2018-11-20 kl. 16:45

  Kungälvs kommun måste minska nuvarande underskott och vidta åtgärder som förhindrar att nya underskott uppstår. En ekonomi i balans är nödvändig för kommunens fortsatta utveckling. Kungälvs kommun dras med underskott i verksamheterna och svårigheter med att uppnå lagstadgat balanskrav. I korthet går balanskravet ut på att den kommunala budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Fortsättningsvis kommer kommunstyrelsen inte att acceptera några underskott i verksamheten. I sitt budgetförslag ger majoriteten förvaltningen i uppdrag att höja det ekonomiska överskottet från tre till fyra procent av kommunens totala budget redan 2019. Omfattande budget Kungälvs kommuns budget omfattar 2,5 miljarder kronor, pengar som ska säkra välfärden och ge medborgarna en god service och en bra verksamhet. Det räcker dock inte för en oförändrad verksamhet utan förvaltningen har fått i uppdrag att spara cirka 100 miljoner kronor för år 2019. Samtliga verksamhet inom kommunen kommer att beröras. Besparingarna ska göras med bevarad god service i kärnverksamheten, god service till de äldre och en bra skola. De budgetdokument som kommunfullmäktige ska ta ställning till innehåller en rambudget, finansiella mål, strategiska mål och resultatmål. Kommunfullmäktige ska även fastställa kommunens investeringsbudget. Förvaltningsplanen som bland annat redovisar hur förvaltningen uppnår målen fastställs av kommunstyrelsen. Den 6 december tar kommunfullmäktige upp budgeten för beslut.

 • Hämta gratis halkgrus
  av Kundcenter 2018-11-12 kl. 15:27

  Hämta gruset under motorvägsbron vid Skarpe Nord, vid Helgonagatan i Munkegärde eller vid Ytterns parkering. Grushögarna fylls på med jämna mellanrum och det kommer att finnas grus så länge vädret kräver det. Glöm inte att ta med hink och spade!

 • Kungälvstrion formerar sig
  av Kundcenter 2018-11-07 kl. 15:30

  Detta stod klart redan för en månad sedan och idag, den 7 november, har de tre partierna presenterat hur de olika posterna kommer att fördelas. Ännu så länge är det ett förslag då det formella beslutet ska tas av kommunfullmäktige. Miguel Odhner (S) kvarstår som kommunalråd och som kommunstyrelsens ordförande. Anders Holmensköld (M) får titels kommunalråd för personal och finansfrågor, och blir kommunstyrelsens vice ordförande. Anna Vedin (M) får titels utbildningsråd i kommunstyrelsen. Ove Wiktorsson (C) får titeln samhällsbyggnadsråd i kommunstyrelsen. Pia Gillerstedt (S) får titeln social- och omsorgsråd i kommunstyrelsen. Britta Malmberg Ohlsson (M) blir ordförande för beredningen Trygghet och stöd. Susanne Jönsson (S) blir ordförande för beredningen Samhälle och utveckling. Jonas Andersson (S) får titeln ekonomiråd och blir ordförande för Ekonomiberedningen. Fredrik Schandorff (S) blir ordförande för Bildning och lärande. Ingela Rossi (S) blir ordförande för beredningen Kultur och fritid. Det är tre självständiga partier som kommer att styra kommunen den kommande mandatperioden. Det finns områden och tillfällen där man har olika synpunkt men man är överens om vad man vill åstadkomma under de fyra kommande åren. De är medvetna om att det inte alltid blir lätt men med en gemensam vilja ska man klara det.  Mål och budget kommer att presenteras i slutet av november. Tillsammans står de för en stabil majoritet som ska få ordning och reda på ekonomin och säkra välfärden i kommunen. Bildtext: Övre raden: Fredrik Schandorff (S), Anna Vedin (M), Miguel Odhner (S), Britta Malmberg Ohlsson (M) och Pia Gillerstedt (S). Nedre raden Anders Holmensköld (M), Ingela Rossi (S), Thomas Alpner (M), kommunfullmäktiges ordförande, Susanne Jönsson (S), Jonas Andersson (S), och Ove Wiktorsson (C).

 • Ny metod ska fånga mikroplast* från avloppsvatten
  av Kundcenter 2018-10-26 kl. 10:09

  –­ Vi hoppas kunna filtrera uppemot 90 procent av plastpartiklarna i avloppsvattnet på det här viset, säger Maria Hübinette miljösamordnare som har utvecklat metoden. I det fullskaliga testet simulerar vi en så kallad bräddning* genom att släppa ut 9000 liter vatten från en tankbil ut i en grävd grop utanför avloppspumpstationen. Gropen är klädd med cirka 5 kubikmeter stenkross, alltså blandat större och mindre stenar som ska fungera som en barriär. Vattnet hejdas och rinner igenom lite långsammare ut i en, i det här fallet, anlagd våtmark där näringsämnen tas om hand. plastfångare bilder Vi tillsätter också en exakt mängd väldigt små partiklar specialutvecklade för den här typen av tester. De är rosa och lyser dessutom upp när man belyser dom med en speciell lampa för att kunna hitta dom i vattenproverna. Tanken är att de flesta partiklarna ska fastna i växter och rötter som finns mellan stenarna. Sen tar vi en rad vattenprover nedströms och mäter hur mycket av partiklarna som kommer ut i vattnet på andra sidan barriären. Går att använda på gamla pumpstationer Något som gör tekniken extra intressant är att den tar väldigt liten plats. Den går alltså att bygga till på pumpstationer där bräddningsvatten* idag leds ut i exempelvis ett dike där plastpartiklarna förr eller senare hamnar i havet. Utrymmesfrågan är nästan alltid ett problem runt pumpstationer då kommunen sällan äger mer mark än just den som själva pumpstationen står på. – De allra flesta pumpstationer som finns idag har ju kommit till långt innan man började tänka på att anlägga våtmarker för att fånga näringsämnen, säger Maria Hübinette miljösamordnare på Kungälvs kommun. Låga underhållskostnader Det kontinuerliga underhållet på en sån här anläggning är minimal. Gropen får exempelvis gärna växa igen då det är just växtligheten och dess rotsystem emellan sprängstenarna som fungerar som ett filter. När ett antal bräddningar skett och man anser att barriären har gjort sitt jobb behöver sprängstenen grävas bort och rensas från plast och annat skräp.    *Bräddning, bräddningsvatten Bräddning är när en avloppspumpstation svämmar över på grund av exemeplvis ett strömavbrott. Bräddningar är mycket ovanliga men när det sker leds avloppsvattnet i bästa fall ut i en våtmark. Som här i Tega Ytterby. Vanligast är däremot att bräddningsvattnet rinner ner i ett dike eller ut i en bäck som får städas senare.  *mikroplast Mikroplast är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. De finns bland annat i hygienprodukter. Andra källor är bildäck och konstgräsplaner.   Testerna av den här metoden görs i samarbete med det treåriga EU-projektet Ren kustlinje som avslutas vid årsskiftet 2018-2019. Läs mer om projektet här. 

 • S, M och C bildar majoritet i kommunfullmäktige
  av Kundcenter 2018-10-02 kl. 11:18

  Från vänster främre raden Lena Bjurström (C), Pia Gillerstedt (S), Anna Vedin (M) och Miguel Odhner (S) Bakre raden Anders Holmensköld (M) och Ove Wiktorsson (C).

 • Alla återvinningscentraler har nu passersystemet
  av Kundcenter 2018-09-20 kl. 08:03

  Först ut var Kode återvinningscentral i maj 2018. I förlängningen kommer alla återvinningscentraler i Kungälvs kommun att få samma system. Förutom utökad säkerhet som kommer även besöksstatistiken att bli intressant att följa upp. – Om många besöker återvinningscentralen strax före stängning exempelvis så kan det betyda att vi behöver ändra på våra öppettider, säger Lina Junedahl miljöingenjör Kungälvs kommun. Körkortet gäller som passerkort Privatpersoner som är fastighetsägare och/eller skrivna i Kungälvs kommun använder sitt körkort som passerkort och ingen registrering krävs. Observera att du INTE ska ansöka om ett ÅVC-passerkort också eftersom du då inte kommer in på ditt körkort. Uppmärksamma även att kortläsaren endast kan läsa svenska körkort.   Om du saknar körkort Om du saknar svenskt körkort kan ansöka om ett passerkort kostnadsfritt genom att fylla i blanketten Ansökan om passerkort till återvinningscentralen för privatpersoner. Systemet är enkelt, det är bara att stoppa in ditt kort (långsidan först och streck- eller QR-kod uppåt) så går bommen upp. Det kostar inget och du har fortfarande fria besök.   Företagare behöver registrera sig Dagens klippkort kommer att fasas ut och företagare behöver därför ansöka om ett passerkort. Det gör man genom att fylla i den här blanketten. Företagare betalar sen tidigare för sitt avfall och kommer genom knapptryckningar direkt på passersystemets skärm att kunna redovisa vilken typ av avfall som de ska lämna. Instruktioner finns på baksidan av blanketten. Dessa uppgifter används sedan som underlag för betalningen enligt samma taxa som tidigare.   Alla återvinningscentraler får passersystem i höst Kode återvinningscentral var först ut med det nya passersystemet. Den 8 oktober sätts det igång på Kärna återvinningscentral och den 22 oktober på Ytterby återvinningscentral. Den 12 november är det dags för Munkegärde återvinningscentral och därmed har alla våra ÅVC:er systemet. Öppettider tlll kommunens samtliga återvinningscentraler hittar du här.   Vad sparar systemet? Passersystemet är kopplat till ditt personnummer och din adress. När du använder ditt körkort eller passerkort på återvinningscentralen lagras uppgifter om tid för inpassering samt vilken återvinningscentral som besökts. Detta utförs i syfte att upprätta besöksstatistik för interna ändamål, exempelvis planering av öppettider och bemanning. Företagare uppger även vilken typ av avfall som lämnats, vilket används som underlag vid fakturering.   Hur hanteras mina uppgifter? Kungälvs kommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Läs mer i kommunens integritetspolicy.

 • Här får eleverna segla på skoltid
  av Kundcenter 2018-06-29 kl. 10:44

  – Det är inte konstigt med segling på schemat i Marstrand. Segling finns i Marstrands DNA, säger Miriam Márkus Johansson som är ansvarig för program Marstrand i Kungälvs kommun. Här finns allt. Fantastiskt seglingsvatten både inne i hamnen och ute på Marstrandsfjorden, på andra sidan ön, som attraherat generationer av seglare från hela världen. Här finns flera välkända marina företag. Och två historiska seglarklubbar MSS och GKSS. Sammantaget är detta är en plattform för tillväxt. Program för tillväxt Program Marstrand samlar kommunens projekt för tillväxt i Marstrand. Ett av dessa projekt är "internationell seglararena". Miriam menar att Marstrand attraherar internationella seglare och team. Men att denna potential inte utnyttjats tillräckligt. – Historiskt har seglingen åtminstone delvis haft bättre förutsättningar än idag, då den inhemska konkurrensen i form av nationella seglararenor var mer begränsad. Vill stärka seglingen Marstrand har också tidigare fostrat många världsmästare i segling genom att förutsättningarna för jollesegling varit idealiska. Nu är ytan i Muskeviken för trång för den typ av jollertävlingar som arrangeras såsom det kommande VM i OK Jolle då hundratals jollar sjösätts samtidigt. – Det är dags att åter stärka seglingens förutsättningar. Det skall byggas 650 nya bostäder, som innebär 1600 fler Marstrandsbor. Det kommer att förändra samhället och innebära nödvändigt underlag för samhällsservice och utbud. Samt fler jobb och en mer varierad, utvecklad och hållbar båtinfrastruktur. – Men vilka verksamheter och vilket utbud vill vi ha? Många boende kommer att vilja jobba i Marstrand, säger Miriam. Den nya seglingsarenan blir en del i jobbskapandet och utvecklas i samverkan mellan kommunen, företagare och föreningsliv och kanske även regionala aktörer.

 • Kungälvs kommun köper inte tillbaka bostadsmoduler
  av Kundcenter 2018-06-27 kl. 17:36

  Bakgrunden är att Kungälvs kommun 2016 köpte bostadsmoduler för nyanlända för cirka 15 miljoner kronor men inte hämtade dem, bland annat på grund av att bygglovet på platsen där de skulle stå hade överklagats. Företaget man köpte modulerna av gick i konkurs och modulerna togs över av konkursboet och har nu alltså sålts konkursförvaltaren. Här svarar förvaltningsledningen och kommundirektören på frågor kring ärendet: Varför köper inte kommunen modulerna på exekutiv auktion? - Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att inte köpa modulerna. Skälen är flera, bland annat skulle vi få köpa modulerna i befintligt skick och de är inte färdiga att flytta in i. Det är mycket arbete kvar för att iordningsställa dem. Vi får inte några garantier när vi köper på auktion. Det innebär till exempel att om det blir skador vid transporter eller montering av modulerna så är det vi som får stå för dessa kostnader. Men är det inte värt en kostnad och lite småproblem när priset trots allt är så pass lågt? - Bedömningen är att det kan bli merkostnader eftersom modulerna skulle komma utan garantier och inte helt färdiga. Dessutom finns en risk att om priset blir för högt så kan köpet enligt vår jurist eventuellt betraktas som en otillåten direktupphandling vilket kan medföra upphandlingsskadeavgift eller så kallad ogiltighetstalan. Behöver inte kommunen de här modulerna för nyanlända till Kungälv? – Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om stadigvarande boenden för nyanlända familjer och ensamhushåll och att det därför måste vara kompletta boenden med fungerande vitvaror, värme med mera. Om vi köper något på exekutiv auktion finns inga garantier. Hur ska då kommunen nu lösa boendefrågan? – Vi har ett ansvar mot dessa familjer och arbetar på andra alternativ, till exempel genom samarbete med vår bostadsstiftelse eller med andra kommuner. Vi tittar också på att köpa andra moduler. Vilka lärdomar dras av den här affären? – Vi har full förståelse för att utgången av historien väckt både uppståndelse och ilska. Med facit i hand så kunde vi självklart agerat annorlunda. Förvaltningen har uppfattat att man gjort det man kunnat för att säkerställa att få modulerna till kommunen. De åtgärderna har i efterhand visat sig inte varit tillräckliga och vi har ett lärande att göra. Vi har skärpt våra rutiner, sett över delegeringsordningar och kommer i framtiden vara mer noggrann med samordning inom förvaltningen bland annat kring de juridiska aspekterna av sådana här affärer.

 • Kommunstyrelsens beslut – fortsatt kommunal förskola i Kareby
  av Kundcenter 2018-06-21 kl. 09:02

  Beslutet innebär också att Kungälvs kommun går med på det skadeståndskrav på 12,6 miljoner kronor som den fristående förskolan Naturmontessori Väst AB har. Förskolan kommer däremot inte att erbjudas några nya lokaler. När hyreskontraktet löper ut den 1 juli 2018 startar en ny fristående förskola sin verksamhet i lokalen och inga barn kommer att stå utan plats. Bakgrunden till tvisten mellan Kungälvs kommun och Naturmontessori Väst AB grundar sig i ett hyresavtal från 2007. Kommunen tecknade då ett avtal med Saltholmsgruppen Bostad AB för en lokal i Ullstorp som den fristående förskolan Naturmontessori Väst AB fick använda. När Kungälvs kommun hösten 2016 sade upp avtalet bestred Naturmontessori Väst AB uppsägningen och ansökte om medling vid hyresnämnden. Hyresnämnden valde att besluta till friskolans fördel och menade att de har besittningsskydd. Inför onsdagens beslut hade Kommunstyrelsen tre olika alternativ att ta ställning till och beslutet blev alltså att Karebys förskola ska fortsätta att drivas i kommunal regi. - Nu ser vi fram emot att bygget av de nya lokalerna i Kareby blir klart och att verksamheterna kan flytta in som planerat, säger Maria Andersson, skolchef i Kungälvs kommun.

 • Om krisen eller kriget kommer
  av Kundcenter 2018-05-28 kl. 11:10

  Syftet med broschyren är att ge goda råd för hur du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för vårt lands säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här. En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning. Läs hela broschyren här Mer information om hur Kungälvs kommun jobbar med säkerhet och trygghet hittar du här.

 • Fortsatt stora satsningar kräver planering och prioritering
  av Kundcenter 2018-05-08 kl. 13:50

  Framtiden för Kungälvs kommun ser ljus ut, sett till efterfrågan på bostäder och företag som vill bygga i kommunen. Men för att kunna använda kommunens resurser på bästa sätt krävs prioriteringar. Riktlinjerna från den politiska majoriteten säger: Det ska byggas hållbart i kollektivtrafiknära lägen och bostäder ska byggas i framförallt Ytterby och Kungälvs stadskärna. När det gäller näringslivet ligger fokus för satsningarna på Kungälvs stadskärna och Marstrand. – Resurserna är begränsade och vi behöver göra detta klokt för att få till en bra helhet. Bygger vi bostäder så behöver vi också bygga förskolor, infrastruktur och trygga utemiljöer. För att få till det får vi koncentrera oss på några platser i taget. Därför har vi gjort en plan för de kommande åren, säger Jenny Adler. Planen, Årsplan 2017-2019, tas fram av Kommunstyrelsen ihop med förvaltningen och är en överenskommelse mellan politik och förvaltning. Den visar bland annat balansen mellan volym, ekonomi, personalresurs o kvalitet. I årsplanen ingår också ett Investeringsprogram där det redovisas hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas, vilka projekt som ska bedrivas under perioden och vilka som behöver skjutas på framtiden. Varje år görs en översyn av planen vilket kan innebära vissa omprioriteringar. Men det handlar inte bara om att hushålla med en viss summa pengar, också personalresurserna är begränsade. I ett läge där det byggs i hela Västsverige är det en utmaning att hitta kompetent personal och entreprenörer som kan bygga allt som planeras. I några av kommunens övriga serviceorter byggs det också, exempelvis Diseröd och Kärna. Däremot kommer vissa planerade satsningar här och i övriga serviceorter att skjutas fram i tid. – Vi tror att vi kommer att ha goda förutsättningar att utveckla alla våra serviceorter. Men det gäller hitta rätt takt för att fortsätta ha en god ekonomi, säger Jenny Adler. För några intressenter, både företag och privatpersoner, betyder de nya prioriteringarna att man inte kommer att få byggstart när man önskat, oavsett tidigare planbesked. - Alla som blir berörda av detta kommer att få ett personligt besked, säger Jenny Adler. Här kan du ta del av Årsplanen och investeringsprogrammet i sin helhet

 • Morronpasset – Landshövding Anders Danielsson listade utmaningar och spanade mot en megaregion
  av Kundcenter 2018-03-26 kl. 10:36

  Bildtext: fr.v. Landshövding Anders Danielsson och morgonens värd Sandra Vaihala från SEB Han har en tjänstemannabakgrund med 38 år i statens tjänst. Har bland annat varit polischef, Säpochef, generaldirektör i migrationsverket och chef för Röda korset. – Landshövdingens lojalitet skall vara mot staten, säger Anders. Därför får man inte vara landshövding i sitt hemlän. Och det inget jobb man tack nej till. Bostad, husfru, bil med chaufför ingår. När Shekarabi ringde och erbjöd mig jobbet tackade jag ja direkt. Uppdraget är att bygga ett hållbart samhälle. – Det är inget jag sysslat med, men jag har lett stora organisationer, säger Anders. Uppdraget handlar om samverkan, där vi sitter på mycket av myndighetsutövandet. Det finns en spänning mellan stat och kommun. Vi uppfattas som bevarande och det är vårt uppdrag att tänka i flera generationer. I grunden har vi samma uppdrag men olika roller. Anders menar att samhället är så komplext. Det som är Sveriges styrka är vår förmåga att samarbeta. – Vi är bra på att göra saker tillsammans. Länsstyrelsens roll är att ge tydliga spelregler och på så sätt stödja näringslivet. Men det finns många intressenter att ta hänsyn till, och vi måste vara förutsägbara. Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Och Västra Götalands län är ett Sverige i miniatyr. Vi omfattar alla 14 områden länsstyrelserna arbetar med utom fjäll. De stora städerna brottas med social separation, de små av en åldrande befolkning. Det finns i länet 110 000 jobb inom traditionell industri, vilket gör regionen till Sveriges industriella centrum. Trots kriser har branscherna i regionen överlevt. – Det finns 74 regioner i Norden. Västra Götaland rankas på sjunde plats, bara huvudstadsregionerna är före, säger Anders. Allt går på högvarv, och det är brist på arbetskraft inom vissa områden. Lösningen är utbildning och livslångt lärande. I Marks kommun har man anställt nyanlända i textilindustrin. Det behövs stora infrastrukturinvesteringar i bättre kommunikationer. – Mer järnväg, bättre bussförbindelser. Byggs Bohusbanan ut kan man minska restiden Uddevalla-Göteborg från 70 till 40 minuter. Det skulle dramatiskt förändra förutsättningen för pendling. Det finns skredrisk i Göta älv. En kommission håller på att bildas. – Vi jobbar också med klimatfrågan, säger Anders. Vi skall vara fossilfria 2030. Myndigheter, forskare och näringsliv sitter tillsammans för att lösa problemen. Länsstyrelsen företräder staten, men också medborgarna i länet uppåt. Läget i regionen är bra, men det finns utmaningar. – Framåt ser det väldigt bra ut. Det finns tankar på en megaregion längs västkusten genom att integrera Oslo, Göteborg och Malmö. Det skulle skapa en spridd storstadsregion med en enorm konkurrenskraft med fem miljoner invånare, med nästan hela Norges eller halva Sveriges BNP. Även Köpenhamn kan läggas till. Anders menar att allt som fattas är en tydlig vision och vilja. Och hur bygga ut järnvägen mellan Oslo och Malmö? Det går dagligen 7 000 lastbilar över Svinesund med exportvaror. De kör tomma tillbaka. Det är inte hållbart. – Detta är min spaning.

 • Årets UF-lärare vill göra Mimers gymnasium till Årets skola
  av Kundcenter 2018-03-14 kl. 17:19

  Hur är det att komma tillbaka till vardagen efter en sån utmärkelse? – Det känns som att jag fått en c-vitaminspruta, det är en sån energikick. Jag har kunnat plocka fram ännu lite mer utmaningar under lektionerna och jag tror att mina elever märker det. I intervjun som jag gjorde fick jag resonera mycket kring mitt arbete. Det gjorde att jag kunde se flera röda trådar som jag reflekterat över och nu kan bygga vidare på tillsammans med elever och kollegor. Vad känner du för priset? – Alla år som jag slitit med att packa material, skjutsat elever och kommit hem mitt i natten... Man gör det och tänker att man är galen, får höra från eleverna att detta är det bästa de gjort och det värmer i hjärtat. Det här blir ytterligare ett kvitto på att det jag gör är bra, för jag tror att alla lärare slits med en oro för att inte räcka till. Vem som helst kan nominera en lärare, i mitt fall var det många elever som nominerade. Jag fick läsa några motiveringar, blev rörd och grät för att de skrivit så fint och det är de orden som gör priset värdefullt för mig. – Jag började med UF för 20 år sen och det är så häftigt att se vad det gör med eleverna. De får en helt annan helhetssyn när de får jobba praktiskt igenom alla steg från idé till färdig produkt. De växer flera meter, det är magi! Hur ska du ta detta vidare nu? – Jag har jättemycket energi nu, men nu gäller det att ladda om för nästa steg i Stockholm i maj. Jag vet redan vad jag vill svara på frågorna i den intervjun. – Jag hoppas att detta ska bli något som ger hela skolan en känsla av att vi tillsammans är "vinnare". Att kommande elevkullar informeras om att Entreprenörskap är viktigt och utbrett bland skolans program och att lärarna som arbetar här är duktiga på utmana elever till att våga pröva företagande utifrån programval.  – Nästa steg blir att vi ska bli Årets skola. Vi jobbar redan nära arbetslivet i olika samarbeten. Samarbete över programmen i skolan är på gång redan nu. Vi kör till exempel i Handelsprogrammet och Industriprogrammet ett samarbete där vi på Vikingamarknaden ska bygga ett försäljningsställe och stå och sälja tillsammans. Det kommer bli fantastiskt!

 • Höga betyg i Kommunkompassen
  av Kundcenter 2018-01-29 kl. 16:53

  –Det är jätteroligt att vi får bekräftelse för det arbete vi fokuserar på, det är ett kvitto på att vårt arbete märks och gör skillnad, säger tillförordnade kommunchefen Maria Andersson. Det utmärkande för Kungälvs ledarskap är att allt arbete har ett verksamhetsfokus, menar SKL i sin utvärdering. Sättet att styra kommunen med en förvaltning och tre sektorer är tydligt och kreativt och ger ett betyg som är långt över snittet jämfört med andra kommuner. –Nåt annat som pekas ut är kommunikationsarbetet både internt och externt där vi använder film som ett kommunikationsmedel, säger Maria Andersson. Det är en viktig informationskanal till våra medborgare. Utvärderingen ger också förbättringsförslag och då pekas uppföljningsarbetet i kommunen ut som ett förbättringsområde. Kommunen behöver analysera sitt arbete bättre och ta reda på om resultatet blev så bra som man hoppades. Resultatet av undersökningen ska nu användas som en grund för hur förvaltningen ska driva arbetet vidare. –Mycket av det här visste vi nog redan, men det är alltid skönt att få en bekräftelse på vad vi behöver förbättra oss i, säger Ulrica Enderberg, förvaltningscontroller i Kungälvs kommun. Men vi ska också vara nöjda, för vi har fått ett jättefint resultat som vi ska vara stolta över. Läs mer om kommunkompassen hos SKL (extern länk) Här kan du läsa hela resultatet för Kungälvs kommun (.pdf)

 • Diseröds centrum – över tusen personer mötte upp
  av Kundcenter 2018-01-24 kl. 11:15

  Dagen började annars med att kommunens mark- och exploateringschef Henrik Haglund hälsade välkommen. – Nu börjar vi se resultatet av ett folkligt initiativ för tio år sedan. Då kom en delegation till nämndhuset och ville ha utveckling i Diseröd, säger Henrik. Det kan löna sig att komma med idéer, även om det tar tid att förverkliga dem. Det såg inte så bra ut. Butiken var nedlagd. Och det gick knappt några bussar. Det tog nio år innan cykelbanan kom. Men nu invigs centrumhuset med butik, bibliotek och pizzeria. Kommunalrådet Miguel Odhner (S) och oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) delade på scenen och noterade publikhavet – Så här många brukar vi inte dra, säger Anders. Och de fick hela skaran att gemensamt svära en ed: Att handla all mat på Tempo, och inte bara det man glömt handla på Maxi. Att låna alla böcker på biblioteket. Och att äta mer pizza än kommunalråden borde göra. – Stöd er lokala affär i Sveriges näst mest tätbefolkade glesbygd, säger Miguel. Björn Gustafsson avslutade den formella ceremonin innan bandklippningen med att berätta om sin uppväxt i Romelanda. – Jag fick en cykel när jag fyllde fyra. Då lärde jag mig att i Romelanda fanns det bara backar. Och om man missade bussen kunde man gå hem och försöka en timme senare. Missade man den också fick man försöka nästa morron. Några röster från arrangörerna och Björn: – Från Kungälvsbostäders sida var jag och vd Bettina Öster Tunberg på plats under invigningen. Det var otroligt roligt att det var så många människor som kom och så härlig stämning på plats. Vi kan redan idag, måndag, konstatera att vi fått fler samtal om hyresrätter i Diseröd. 15 mars är sista anbudsdag på vår upphandling och går allt vägen kan bygget starta i höst med inflyttning ungefär ett år senare – Linda Winstedt, Kungälvsbostäder. – Som Romelanda-bo förknippar jag ju inte Diseröd med trängsel, det var en helt ny upplevelse, men en väldigt angenäm sådan. Än så länge har jag uppfyllt eden och både lånat böcker på biblioteket, handlat på Tempo och ätit pizza – Linda Winstedt, Kungälvsbostäder. – Skickar en bild på hur det såg ut precis när biblioteket öppnade. Sedan var det fullt med besökare och blev inte något tillfälle till mer fotografering , men vi uppskattar att det kan ha varit ca 3-400 personer som besökte oss. 100 barn provade lyckan i bokfiskedammen och fick napp, många av besökarna passade på att skaffa det nya Bibliotek i Västlånekortet och att bli Meröppetanvändare. Det var en mycket lyckad invigning och ett väldigt positivt välkomnande av det nya biblioteket – Annelie Johannisson, bibliotekschef. – Nu har jag äntligen börjat få smält lördagen... Vi har försökt sammanfatta antalet besökare under hela lördagen och vi kan konstatera att det var över 1000 besökare i butiken! Vi är i chock över detta och hade aldrig kunnat tro så pass mycket. Men vi tar det med glädje och förbereder oss för att få dessa till dagliga kunder stora som små. Jag vill av djupet av mitt hjärta tacka alla deltagare och alla som har bidragit till detta fantastiska resultat. Vi hade förberett 400 korvar med bröd. Alla gick snabbt åt. Ingen fick fler än en – Joakim Svensson, Tempo – "Det roligaste som hänt i Diseröd på länge" – förmedlat av Anders Östlund, Boskaparna. – Fler ställen i världen borde vara som Romelanda. Diseröd är den platsen jag vuxit upp i, den kommer alltid finnas med – Björn Gustafsson.

 • Första spadtaget för Ikano Bostad på Komarken
  av Kundcenter 2018-01-16 kl. 14:10

  Ikano Bostad tar ett socialt ansvar, man stöttar föreningar och arbetar med att inte bara fylla husen med liv utan även skapa liv mellan husen. Jonas Arngården, portföljägare för social hållbarhet är också entusiastisk. Kungälvs kommun går för första gången in och köper tio bostadsrätter för att hyra ut i andra hand, till några som kommit långt ifrån bostadsmarknaden. – Under några år får de bo här tills de kan komma tillbaka till den ordinarie bostadsmarknaden igen, säger Jonas. Kommunalrådet Miguel Odhner (S) tog första spadtaget, med en jättelik grävskopa. – Det är fantastiskt att Kungälv attraherar nya byggherrar. Att det byggs bostäder och att företag investerar. Att ungdomsarbetslösheten i Kungälv är lägst i Sverige bygger självförtroende, säger Miguel. Och på torsdag är det Thorildskolan som är färdigrenoverad och på lördag Diseröds nya centrum som invigs. Med på första spadtaget var också en av de blivande boende. Caroline Christiansen flyttar efter ett antal år i Diseröd med sin familj in till centrala Kungälv. Det passar bra nu när äldste sonen är tonåring. Inflyttningen i hyresrätterna beräknas ske till våren 2019 och för bostadsrätterna till hösten 2019.

 • Färre nyanlända 2018
  av Kundcenter 2017-11-06 kl. 11:09

   Hur många nyanlända en kommun ska ta emot avgörs bland annat av kommunens storlek, läget på arbetsmarknaden och tidigare mottagande. Det är Migrationsverket och länsstyrelserna som tillsammans med kommunerna har ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända. Migrationsverket fattar beslut om asylsökande ska få stanna i Sverige eller inte och det är först när de har uppehållstillstånd och blir anvisade till en kommun som de betraktas som nyanlända. Staten fördelar hur många nyanlända varje län ska ta emot och därefter avgör länsstyrelserna hur många som ska bo i varje enskild kommun. Västra Götaland ska 2018 ta emot 2 486 nyanlända. Flest nyanlända får Göteborg med 697 personer, medan Ale tar emot 80 nya kommuninvånare, Stenungssund 64 och Kungälv 161. Kommunerna får ersättning från staten för kostnader för nyanlända de två första åren och målet är att de därefter ska arbeta eller studera.

 • Svenskt Vattens vd berömmer Kungälv
  av Kundcenter 2017-11-02 kl. 12:45

  – Fler kommuner skulle behöva vara så här modiga. Höjd VA-taxa ska tolkas som att ni tar ansvar för framtiden i Kungälv, säger Anna Linusson vd på Svenskt Vatten som består av landets alla kommuner och kommunala vattentjänstföretag. Anna Linusson och vårt kommunalråd Miguel Odhner (S) guidades runt i Kungälvs vattenverk av kommunens processingenjör, Andrew Holmes. Ultrafilter och UV-ljus renar vattnet Kungälvs vattenverk är en toppmodern anläggning som ska börja producera dricksvatten under 2018. Verket kommer ta sitt råvatten direkt från Göta Älv och vattnet renas sen genom fyra reningssteg. Sandfilter, ultrafilter, kolfilter och till sist UV-ljus.  Förutom nytt vattenverk så bygger vi ut och uppdaterar våra överföringsledningar i kommunen för att nå helt nya områden med kommunalt VA. I förlängningen kommer vi också att leverera vatten till Stenungsund och Tjörns kommun. Sen tidigare levererar vi vatten till Ale kommun. Läs mer och följ vår VA utbyggnad här. Läs mer om Kungälvs vattenverk här. Fakta Svenskt Vatten Svenskt Vattens medlemmar är de kommunala vattentjänstföretagen och kommunerna. Svenskt Vatten har över 300 medlemmar som varje dag distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Källa: www.svensktvatten.s

 • Gammalt och nytt går hand i hand när Liljedal utvecklas
  av Kundcenter 2017-05-16 kl. 15:05

   En utgångspunkt i programmet är att det finns många ytor kvar att använda vilket ger en unik möjlighet att bygga en tätare stad med bättre förutsättningar för både fler bostäder och fler verksamheter. Allt för en stadskärna där småskalighet och historia ska kunna möta det mer moderna och där människor ska kunna strosa, handla och umgås än mer än i dag. – När Kongahälla och nya resecentrum byggs blir det extra viktigt att vi också utvecklar och tar vara på den här delen av staden. Som komplement till det nya vill vi utveckla den gamla delen av Kungälv till en plats där man kan fika, strosa och uppleva det historiska, säger Cecilia Örtendahl, programansvarig för Kungälvs stadskärna Planprogrammet tar ett spännande grepp på Kungälv och delar in staden i två delar; Nya staden som växer fram i takt med Kongahälla och resecentrum och så Gamla staden med området kring Östra- och Västra gatan och kring Liljedal. Tar man tillvara på den unika miljö som finns i den Gamla staden, med kulturhistoriska byggnader och områdets småstadskaraktär, förstörker man dess unika identitet. Konkret betyder det exempelvis att nya byggnader får anpassade takfotshöjder för att  släppa ner så mycket solljus som möjligt. Anders Pettersson, arkitekt från Krook och Tjäder som hjälpt kommunen att hålla samman arbetet med planprogrammet förklarar: - Det handlar om rätt skala på rätt plats. Gaturum med hög kvalité bidrar till den unika helhetsupplevelsen av den Gamla Staden; En plats där man vill vistas och dit man förhoppnings vill återvända.  Som en brygga mellan Gamla och Nya staden fungerar Västra tullen, i dag framförallt präglad av biltrafik men som i framtiden ska bli mer av en stadslik mötesplats där man kan sitta, cykla eller promenera.  – Västra Tullen är stadens mittpunkt, entrén till den Gamla Staden och starten på Västra gatan och det är på tiden fler och större viktiga ytor vigs åt gående och cyklister på denna plats. Genom att minska trafikapparaten skapas nya ytor där man kan vara och vistas utan att känna att man är där på bilens premisser. En angenäm gatumiljö som attraherar besökare är en förutsättning för fortsatt utveckling av handel och verksamheter, säger Anders Pettersson.   Ur planprogrammet; Principer för utveckling av Liljedal: Handel och verksamheter längs Strandgatan, Västra gatan, Västra tullen och angränsande Ytterbyvägen. Bredda staden genom nya och förstärkta stråk tvärs Strandgatan och Västra gatan. Beakta riksintresset för kulturmiljö Utveckla och definiera platser och torg och värna viktiga sollägen för skapa förutsättningar för en attraktiv stadsupplevelse. Identiteten av den Den Gamla staden ska förstärkas genom att låta den nya bebyggelsen bilda en sammanhållen helhet med den befintliga. Västra tullen; där Nya Staden möter Gamla Staden förstärks som entréplats, som stadens mittpunkt och som mötesplats, med torg, stråk och en direkt anslutning till Västra parken. Uppbrutna kvarter med gröna gårdar och smitvägar. Här kan du läsa hela planprogrammet Läs mer här om hur hela stadskärnan i Kungälv utvecklas Skisser: Anders Pettersson, Krook och tjäder

 • Bilpool och sopsug snart verklighet på Kongahälla
  av Kundcenter 2017-04-05 kl. 11:21

  Bilpoolen blir Kungälvs kommuns första och kommer från start att bestå av tre bilar men kan utökas om intresset ökar – Det finns goda förutsättningar för en bilpool i Kongahälla. Undersökningar visar att man ofta är benägen att ändra sina resvanor i och med en flytt. Finns det då en bilpool från start i kombination med bra kollektivtrafik så är det väldigt bra, säger Karolin Lind som är miljöstrateg i kommunen. Närheten till nya resecentrum som gör det lätt att komplettera kollektivtrafikresor med att ha tillgång till bil ibland är en kombination som kan locka tror hon. Liksom det faktum att byggherrarna på Kongahälla tagit på sig att betala ett års medlemskap i bilpoolen för de som flyttar in på det nya området. Men man behöver inte bo på Kongahälla för att bli medlem i bilpoolen, vem som helst som köper medlemskap hos Sunfleet som driver poolen kan använda den. – Och i framtiden är det inte omöjligt med poolbilar på fler ställen i Kungälv, säger Karolin. Det beror helt enkelt på om det finns intresse. Första sopsugen Helt nytt för Kungälv är också den sopsug som just nu tar form på Kongahälla. Dan Gorga som är miljöingenjör berättar att varje fastighetsägare kommer att ha två olika sopinkast i eller utanför sin fastighet, ett för matavfall och ett för restavfall. Där lagras påsarna tillfälligt för att sedan tömmas till terminalbyggnaden via ett rörsystem under mark. Den största vinsten är att man därmed minskar de tunga transporterna inne på området – Dessutom förbättras också arbetsmiljön och det blir mer hygieniskt, säger Dan Gorga För att sopsugen ska fungera är det viktigt att de boende inte slänger förpackningar och tidningar i inkasten. – Både för miljön och för plånbokens skull. Avfallet från varje inkast vägs och fastighetsägaren får betala vikt för avfallet som övriga i kommunen. Kostnaden läggs sedan över på hyran, ju mer avfall ju mer att betala i hyra, säger Dan Gorga  

 • Kungälv förändrar mottagandet av ensamkommande
  av Kundcenter 2017-03-30 kl. 09:56

  Många av det 70-talet ungdomar som bor i kommunen har varit här sedan 2015, går i skolan, har lärt sig svenska och anpassat sig bra. Flera av dem närmar sig myndig ålder och är inte längre i samma behov av omsorg från kommunens sida som tidigare. – De flesta som bor i Kungälv har varit här i knappt två år och utvecklats positivt under den tiden och behöver inte längre bo i HVB-hem, säger AnnaLena Hansdotter, verksamhetschef och ansvarig för kommunens mottagande av ensamkommande barn. De barn som närmar sig 18-årsdagen och bedöms ha goda chanser att klara ett mer självständigt liv kommer nu få platser på stödboende. En boendeform som innebär ett mer självständigt liv för tonåringarna, men fortfarande med personal från kommunen på plats. – Vi ska inte glömma att det handlar om barn, och precis som svenska ungdomar behöver de vuxna runt omkring sig för att kunna bli flygfärdiga, säger AnnaLena Hansdotter. Kungälvs omorganisering av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ligger i linje med de nya statliga regler som börjar gälla 1 juli 2017. Enligt de nya direktiven ska ensamkommande i större utsträckning erbjudas stödboende istället för HVB-hem. Samtidigt sänks statens ersättning till kommunen för att ta emot ensamkommande barn. Omorganiseringen berör ett 40-tal ungdomar. De som är yngre eller anses ha ett större behov av vuxennärvaro i vardagen kommer fortsatt att finnas kvar på någon av kommunens HVB-hem. Det är socialsekreterarna som avgör om barnet ska bo i stödboende eller på HVB-hem. Pernilla Backebrant är enhetschef för två HVB-hem och menar att förändringarna gör att personalen måste jobba lite annorlunda. – Det kommer att handla mer om hjälp till självhjälp. Personalen får lägga händerna lite mer på ryggen och ägna sig åt att coacha ungdomarna den sista biten innan de flyttar till eget boende, säger Pernilla Backebrant. För att övergången från HVB-hem till stödboende ska fungera så smidigt som möjligt kommer flyttarna att göras i omgångar och kommunen startar ett mobilt team som ska kunna rycka in om det finns extra behov av personal på något ställe. Det mobila teamet kommer att finnas tillgängliga alla kvällar, nätter och helger. Förändringarna genomförs successivt från 1 april.

 • Bygg och hyr ut ett attefallshus
  av Kundcenter 2017-03-23 kl. 15:09

  Du kan också välja att hyra ut huset till exempelvis nyanlända flyktingar eller studenter. Om du vill hyra ut ett attefallshus till nyanlända flyktingar kan kommunen gå in som garant för hyran de första åren. Det är stor brist på bostäder för nyanlända flyktingar och kommunen välkomnar alla som kan bidra. Att bygga ett komplett attefallshus med vatten och avlopp kostar ungefär 500 000 kronor. Kommunen kan garantera en hyra på max 5000 kronor i månaden, vilket skulle innebära att byggkostnaden är betald på åtta år. Avtalet kan skrivas på till e2, 5 eller 8 år. Hur länge du vill hyra ut är upp till dig som ägare, men kommunen kan komma att byta ut hyresgäster under tiden. Du får bygga ett attefallshus utan bygglov, men måste anmäla det till kommunen och presentera ritningar på hur det kommer att se ut. Du får inte börja bygga innan du fått ett startbesked från kommunen. Läs mer om bygganmälan.

 • Kommunalt VA i privat regi
  av Kundcenter 2016-09-19 kl. 12:22

  – Både privatpersoner och företag har efterfrågat den här möjligheten. Nu vill vi försöka minska väntetiderna genom att öppna upp för det här, säger Anders Holm teknisk chef på Kungälvs kommun.   Beslutet att tillåta den här typen av utbyggnad togs i fullmäktige den 8 september och sedan dess arbetar kommunen med att ta fram riktlinjer för hur ansökan- och tillståndsprocessen ska gå till. Höga krav kommunen kommer ställa lika höga krav på privatpersoner som när entreprenörer bygger direkt för kommunen. Anledningen är att kommunen ska ta över driften av alla ledningar när de är klara och man behöver därför vara säker på att ledningarna håller den standard som krävs. – Vi tror inte att det här i första hand ska ses som ett billigare sätt att dra in kommunalt vatten och avlopp till sin fastighet, men att det däremot kan gå fortare än när kommunen bygger ut i den takt som vi mäktar med avslutar Anders Holm, teknisk chef på Kungälvs kommun. Läs mer om kommunens pågående VA-utbyggnad här.

 • Första spadtaget för Kungälvs vattenverk
  av Kundcenter 2016-06-30 kl. 13:30

  Vattenverket Byggs av NCC Sverige AB projektet genomförs som en så kallad partnering. Det betyder att kommunen och NCC arbetar med full insyn i varandras böcker och räkenskaper. - Det känns så härligt. Vi har jobbat så länge för detta och nu är vi äntligen igång, säger Maria Sondell som är kommunens projektlerade för Kungälvs Vattenverk. Projektet genomförs som en så kallad partnering vilket betyder att kommunen och NCC med öppna böcker och full insyn i varandras räkenskaper. - Det betyder att vi tillsammans kan styra ekonomin lättare, säger Maria Sondell. - Det är en stort att få vara med på ett sånt här projekt. Att få bygga ett nytt vattenverk är ovanligt, säger Pernilla Mattsson projektledare på NCC.  Det var Ove Wiktorsson (C) vise ordförande i samhällsbyggnadsnämnden som höll i spaden.

 • Nu skriver vi samhällskontrakt – för ett socialt hållbart Kungälv
  av Kundcenter 2016-06-23 kl. 15:52

  I år börjar 558 sexåringar grundskolan i Kungälv. Enligt statistiken hamnar 71 av dem utanför samhället senare i livet. När dessa 71 har fyllt 65 år har utanförskapet kostat Kungälv 1 050 000 000 kronor. Och då finns inte den största kostnaden med - den som de drabbade får betala. Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet. För en månad sedan samlades cirka 70 representanter från olika samhällsfunktioner såsom polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer och arbetade fram grunder och idéer till hur man gemensamt kan bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål: innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent.  innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.  alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.  Ökad skillnad mellan grupperna Även om hälsan i Sverige generellt sett under tid har blivit bättre har skillnaden mellan olika grupper snarare ökat. Kungälvs kommun ligger över det nationella och regionala genomsnittet. Men här finns en marginalisering som också har en geografisk dimension, där utanförskap är koncentrerat till vissa områden. I den sociala översiktsplanen analyseras olika indikatorer, som kan påvisa sociala risker, exempelvis arbetslöshetstid, försörjningsstöd, meritvärde årskurs 9 och sjukskrivningar. I vissa områden är indikatorerna påfallande höga jämfört med genomsnittet. Av den totala befolkningen bor cirka 10 procent i dessa bostadsområden. Strategin för att minska och motverka den sociala utsattheten är att med tidiga insatser generellt men med större doser till dem med störst behov. För att klara detta behöver hela samhället hjälpas åt. Därför kallade Kungälvs kommun olika aktörer i samhället till ett framtidsmöte i maj. 70 personer som representerade olika samhällsfunktioner, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer arbetade fram grunder och idéer till hur man skulle kunna utforma ett samhällskontrakt och vad ett samhällskontrakt skulle innebära.  

 • Trettio barn tog första spadtaget på Sparråsskolan i Ytterby
  av Kundcenter 2016-05-11 kl. 12:26

  Skolchef Maria Andersson är mycket glad att det byggs en ny skola. ‒ Det känns fantastiskt kul att det byggs både förskola och grundskola. Och att barnen som skall gå här är med på första spadtaget. Tänk att få börja i en helt nybyggd skola. Sparråsskolan kommer att byggas enligt Sunda hus, med giftfria materialval. Man siktar på Miljöbyggnad guld, den högsta certifieringen. Dessutom blir det nästan 800 kvadratmeter solceller på taket och hybridventilation vilket ger tystare miljö och kyleffekt på sommaren. Hybridventilation innebär lite förenklat att man leder ventilationsluft genom tunnlar i marken och på så sätt utnyttjar markens temperatur för att kyla luften. ‒ Vi har valt att bygga i tegel och plåt, säger kommunens fastighetschef Svante Svensson, vilket ger lång livslängd och låga underhållskostnader. Till och från bygget kommer det att köra 8 000 lastbilslast med schaktmassor och fyllnadsmaterial. ‒ Dessutom kommer det att gå åt 1 000 m3 betong och 1 ton kaffe, säger Pär Ola Måneskiöld, verkställande direktör på entreprenören Hansson & söner, som är mycket glad över att fått uppdraget att bygga ett så bra hus som kommer att stå under många generationer.  

 • Nu börjar bostäderna byggas på Kongahälla
  av Kundcenter 2015-12-11 kl. 16:08

  När Lennart efter kommunvalet 2006 blev ordförande för Kungälvsbostäder anordnades en strategidag på Fars Hatt. – Första punkten på dagordningen var Kongahälla. Redan då insåg vi Kongahällas strategiska läge och framtida betydelse, säger Lennart. Stadsutveckling måste börja med bostäder, sedan kommer handeln av sig självt. Även Kongahällas nuvarande VD Bettina Öster Tunberg var naturligtvis nöjd. – Naturligtvis, detta är ju dagen K som i Kongahälla och kvarteret Kronan. För Kungälvs kommun är attraktivt boende ett mål och detta är en del i detta. Dessutom är vårt kvarter, som vi delar med Förbo, först ut att komma igång med själva bostadshusen. Miljön i fokus Bettina är övertygad om att Kongahälla blir en stadsdel full av liv, präglad av gröna hus, sopsug och bilpooler. – Vi tror på Kungälv som en expansiv ort. Processen har präglats av utmaningar, uthållighet, målmedvetenhet och sammanhållning mellan alla som deltagit. Förbo som delar på kvarteret, byggstartar i år 116 lägenheter i Kungälv. – Och vi gör det hållbart och tillsammans, säger VD Peter Granstedt. Vi ses om ett och ett halvt år. Då flyttar 65 familjer in i ett mycket fint boende och 60 barn går sin första dag på förskolan.   Ännu fler bostäder behövs  Sista talare före själva spadtaget är Miguel Odhner, som inledde med att kommentera vädret som det var mycket av. – Betyder regn lycka eller pengar? Som det känns dag betyder det lycka. Jag åker till jobbet före sex varje morgon. Då är det roligt att se att byggnationen är igång. Jag njuter när lamporna lyser och de stora rören grävs ner. Det känns underbart. Vi har bestämt att det ska byggas 500 lägenheter per år i Kungälv. Och att vi ska bli Kungsbacka norr om Göteborg, fast på vårt vis. Miguel menar dessutom att bostadsbyggandet måste öka ännu mer i Kungälv. – Vi ska bygga våra 500 bostäder som vi satt upp som mål, det behövs för alla som söker bostad. Dessutom behöver vi växla upp. För vi har en flyktingkris och den skall vi hantera, och öka takten lite till. Vi måste ändra våra prognoser och vårt sätt att tänka. Det är vi redo att göra. Nu står vi till exempel i det framtida ”mitt i stan”. Nu bygger vi ihop Kungälv. Text: Noel Cornér, foto: Jan Ranken Se en film från spadtaget på vår facebooksida Läs mer Mer information om Kongahällaprojektet

 • Ikano Bostad bygger 500 lägenheter i Kungälv
  av Kundcenter 2015-11-26 kl. 14:29

  – Det är oerhört roligt att när Ikano vill komma in i Västsverige väljer man Kungälv som första plats, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S). Ambitionen är att bygga cirka 100 nya bostäder om året i områdena Kungälv och Ytterby. Hälften av bostäderna kommer att vara hyresrätter med Ikano Bostad som långsiktig och aktiv förvaltare, och hälften kommer att vara bostadsrätter. – För oss är det också en jättegrej att vi öppnar upp i Västsverige. Det är första steget i en etablering på Göteborgsmarknaden, säger Robert Jaaniste, Ikano Bostads vd. Och vi ser fram emot att i ett nära samarbete med Kungälvs kommun göra gemensamma satsningar för att minska utanförskap. Vi har saker vi kan bidra med inom integration, men också lära oss mer. En avgörande orsak till att Kungälv valde Ikano Bostad som samarbetspartner är företagets tydliga fokus på social hållbarhet. – Det handlar inte bara om att bygga fastigheter utan livet mellan husen, säger Morgan Persson (UP), samhällsbyggnadsutskottets ordförande. Ove Wiktorsson (C) menar att det blir starten på en förnyelse av hela Komarken. – Varför inte kalla projektet eKomarken. När det gäller själva lägenheterna säger Ikanos affärschef i Göteborg Kristina Schoug att Ikano bygger yteffektiva bostäder på 1-4 rum, för den moderna familjen med kök från Ikea. – Byggstart av de 80-90 planerade lägenheterna i Komarken blir 2017. Var de andra 400 lägenheterna skall byggas får vi återkomma till. De kostar naturligtvis mycket pengar som all nyproduktion, säger Kristina, men lägenheterna är inte dyra. – Vi bygger kvadratsmarta bostadsrätter och trivsamma hyresrätter – gärna nära varandra säger Robert Jaaniste, Ikano Bostads vd. Det här är första steget i en etablering på Göteborgsmarknaden, och vi ser fram emot att tillsammans med Kungälv kommun utveckla området. Ikano Bostad förvaltar för närvarande 6000 lägenheter och har 1100 under produktion. Ägare är Ingvar Kamprads tre söner. – De är långsiktiga ägare med ett socialt ansvarstagande, säger Miguel. En stabil spelare som kommer att vara kvar länge i Kungälv. – Med detta arbetssätt jobbar vi tillsammans och bryter mark så att Kungälv blir den tillväxtkommun vi skall vara, säger Morgan. Text: Noel Cornér, foto: Carolina Nilsson

 • Nytt hus läker Strandgatan
  av Kundcenter 2015-11-20 kl. 11:24

  – Det finns en byggrätt sedan länge för ett fyravåningshus, säger planarkitekt Pauline Svensson. I Liljedalsplanen anges att det ska vara centrumverksamhet i huset. Det var tänkt som hotell. Den nya detaljplanen anger bostäder som ändamål med verksamhetslokaler i bottenvåning och möjliggör fem våningar. Det är tänkt att bli 24 lägenheter och några mindre butikslokaler mot Strandgatan. – Det är en liten del i helheten. Huset ger inte många lägenheter, men läker stadsrummet och bidrar till att bygga en tätare mer riktig stad, säger mark- och exploateringsingenjör Anneli Skoglund. Kungälvs stad måste växa för att bära den handel som finns och är på väg. Eftersom huset ligger på solsidan kommer det också att möjliggöra en plats där det skulle kunna bli ett café med uteservering. Platsen kan knytas samman med Gustaf Hjerpes torg och Norra gränd. Det blir också en innergård för de boende med ett parkeringsgarage under. Tillfarten till det garage som idag finns på tomten byggs över, men och kommer att finnas kvar. – Det är flera detaljplaner på gång i kvarteren mellan Västra gatan och Strandgatan. Många fastighetsägare är aktiva och har en utvecklingsvilja längs stråket från Göteborgs Kex till Kongahälla, säger Anneli. Om konjunktur inte sviker, samarbetena och investeringsviljan fortlöper så kommer Kungälv stadskärna genomgå en spännande utveckling de kommande 10 åren. Noel Cornér Läs mer: Detta planeras i Stadskärnan Detaljplan för Klocktornet 35

 • Se motionscentralen Kotten ta form
  av Kundcenter 2015-07-20 kl. 09:49

  Byggnaden är inspirerad av naturen, något som märks både på utsidan och på insidan. Kotten kommer att ha gräs på taket och materialen är naturliga med diskreta färger. På insidan kommer det bland annat att finnas ett café med stora fönster som ger utsikt över Fontinområdet. - Vi hoppas att detta ska bli bra och att alla känner sig välkomna här, säger Erik Öhgren, kommunens projektledare.